Oparcie społeczne dla osób chorujących psychicznie

„Oparcie społeczne dla osób chorujących psychicznie” to zdania realizowane przez Fundację Wielogłosu w okresie od 14 czerwca do 31 grudnia 2017.

Głównym celem projektu było tworzenie warunków sprzyjających poprawie sytuacji życiowej i społecznej osób z zaburzeniami
psychicznymi, a tym samym wzmocnienie i poszerzenie sieci wsparcia społecznego.

W ramach projektu zostały przeprowadzone następujące działania:

1) Utworzono punkt konsultacyjny z dostępem telefonicznym od 8 do 20, w którym przyjmowano zgłoszenia do projektu.

2) Utworzony został zespół mobilny, złożony z trzech profesjonalistów (psychiatra i terapeuta środowiskowy – Ewa Rudzka-
Jasińska, psycholog – Martyna Jarząb, psycholog – Katarzyna Kaziród), który przeprowadzał konsultację z pacjentami ich rodzinami w ramach rekrutacji do projektu. W rekrutacji wzięło udział 20 rodzin, spośród których wybrano 8 rodzin do terapii. W sumie do projektu zostało zakwalifikowanych 8 rodzin, u których zostały przeprowadzono terapie w domach, w
sumie 84 h.

3) Przeprowadzono warsztaty psychoedukacyjne (5 bloków po 6h). Warsztaty zostały przeprowadzone przez następujących specjalistów: psychiatra – Ewa Rudzka-Jasińska, psycholog – Martyna Jarząb, Ekspert przez Doświadczenie – Mateusz
Biernat (2 spotkania) i Lilianna Borycka (3 spotkania).

Tematy spotkań:

a) Wieloaspektowe podejście do procesu zdrowienia, w tym do farmakoterapii
b) Akceptacja siebie a stygmatyzacja i auto-stygmatyzacja
c) praca na zasobach i silnych stronach człowieka nie oparta na deficytowym modelu funkcjonowania
jednostki, lecz na wzmacnianiu i doskonaleniu kompetencji jednostki
d) Zasady komunikacji interpersonalnej – wsparcie w rozwiązywaniu sytuacji konfliktu, zwłaszcza na osi
pacjent-rodzina
e) Planowanie celów i zmian oraz racjonalne szukanie możliwości rozwoju

4) Przeprowadzono indywidualne spotkania z psychologiem dla osób doświadczających kryzysu i ich rodzin. (30 godzin).

5) Została utworzona grupa samopomocowa dla rodzin osób chorujących psychicznie (5 spotkań dwugodzinnych 1 x miesiąc
dla zainteresowanych rodzin), którą prowadziły psychiatra Ewa Rudzka-Jasińska oraz psycholog Martyna Jarząb.

6) Zorganizowano piknik rodzinny (zgromadził ok. 100 osób), który miał na celu integrację osób po kryzysie psychicznym i ich
rodzin ze społecznością lokalną.

7) Zakupiono projektor, który służył podczas warsztatów psychoedukacyjnych, grupy samopomocowej rodzin oraz podczas
pikniku.

8) Przeprowadzono działania promocyjne – druk ulotek i plakatów informujących o istnieniu punktu kontaktowego oraz
powstaniu zespołu mobilnego działającego w podejściu „Otwartego Dialogu”, które rozprowadzano zarówno drogą
mailową, za pomocą portali społecznościowych, jak i bezpośrednio w instytucjach pomocowych, POZ, ŚDS i innych.

Wartość zadania: 66 062,00 złotych. Kwota dofinansowania: 52 475,00 złotych.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.