Profilaktyka zdrowia psychicznego w szkole – myślimy pozytywnie

Zadanie pn. ” Profilaktyka zdrowia psychicznego w szkole – myślimy pozytywnie. Prowadzenie działań́ na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań́, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży – w szczególności przez prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych. Moduł III.” było realizowane na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w okresie od 16 września do 31 grudnia 2019 roku.

W jego ramach zespół Fundacji przy udziale zatrudnionych ekspertów opracował dwa poradniki przeznaczone dla rodziców i nauczycieli, które wspierają̨ tychże w zapobieganiu działaniom autodestruktywnym u dzieci i młodzieży (samobójstwom i samookaleczeniom). Specjalistyczne poradniki wydano w nakładzie 4000 egzemplarzy i rozkolportowano je do 1500 szkół na terenie całej Polski. Realizacji towarzyszyła kampania społeczna, która dotarła do szerokiego grona odbiorców, wspierając konsumpcję wspomnianych wydawnictw. Jej elementami były sesje dialogu społecznego z udziałem rodziców, nauczycieli i młodzieży szkolnej, druk i kolportaż̇ drukowanych materiałów informacyjnych, emisja spotu kampanijnego w mediach społecznościowych oraz działania public relations. Projekt otrzymał nominację do nagrody Złotych Spinaczy w kategorii Custom Publishing, przyznawanych przez Związek Firm Public Relations.

Poradniki można pobrać bezpłatnie za pośrednictwem poniższych linków:

Zobacz spot kampanijny

Wartość zadania: 334 826,75 złotych. Wartość dotacji: 309 358,00 złotych.  Zadanie zostało sfinansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020.